• Facebook
  • Pinterest
  • Polski

Treefabric

Postanowienia ogólne

1.Sklep Internetowy Treefabric działający pod adresem www.treefabric.eu z siedzibą przy ul. Teofila Lenartowicza 27/3, 80-704 Gdańsk. Prowadzony jest przez Szymona Stefańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Treefabric Szymon Stefański o numerze NIP 5832690615 i REGON: 364601482

2.Kupujący może kontaktować się ze sprzedawcą pod wskazany w ust.1 adresem Sprzedawcy, adresem mailowy-contact@treefabric.eu lub telefonicznie 661 301 073 lub 500 115 929

3. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym Treefabric nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru

Warunki dokonywania zakupów

1.Sprzedający oświadcza, iż wszystkie oferowane przedmioty są wytwarzane przez Sprzedającego oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych

2.Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu

Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć np. koloru, kształtu przedmiotu

3.Składanie zamówienia odbywa się poprzez stronę internetową www.treefabric.eu lub telefonicznie pod numer: 661 301 073 lub 500 115 929

4. W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie

5.Osoba składająca zamówienie musi mieś ukończone 18 lat

6.Sprzedaż odbywająca się poprzez internet zawierana jest w formie umowy na odległość między klientem a sprzedającym ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności

7.Osoba składająca zamówienie oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu Sklep Internetowy Treefabric jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia

8.Po złożeniu zamówienia i podaniu niezbędnych danych do wysyłki, klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mail’ową. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia, Kupujący otrzymuje treść wiążącego go regulaminu oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

9.Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane przez Treefabric tylko w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej zgodnie z art.23 ust.1, pkt1,3 i 5 ustawy o ochronie danych. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sprzedawca

10.Zamówienia indywidualne są realizowane po kontakcie telefonicznym pod numer 661 301 073 lub 500 115 929

11.Zamówienia można składać codziennie przez 24h/dobę

12.Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta drogą mail’ową informacji od Sprzedawcy o przystąpieniu do realizacji zamówienia

13.Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany zapłacić cenę towaru wskazaną w zamówieniu oraz ew. koszt ich wysyłki

14.Brak dokonania przez klienta płatności w ciągu 7 dni równoznaczne jest z rezygnacją z zakupu

15.Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przysyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o odmowie lub akceptacji realizacji zamówienia jest przesyłane w ciągu 2 dni roboczych

16.Towar wysyłany jest w ciągu 3 dni roboczych w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu Treefabric w wysokości 100% wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy

17.Czas dostawy nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży przed jej odbiorem od przewoźnika

18.W przypadku uszkodzenia przesyłki, przewoźnik ma obowiązek sam protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody

19.Klientom przysługuje prawo sprawdzenia stanu przesyłki

20.W przypadku odbioru osobistego towar będzie dostępny w siedzibie Sklepu: Teofila Lenartowicza 27/3, 80-704 Gdańsk

21.Kupujący składając zamówienie może wybrać następujące formy płatności:

a)płatność przy odbiorze towarów od kuriera ( pobranie)

b)płatność z góry za pomocą przelewu bankowego na rachunek:

Nazwa odbiorcy: Szymon Stefański Treefabric

Nazwa Banku: BZWBK                                                                                                                                              

Numer rachunku: 75 1090 1098 0000 0001 3290 5491                                                                                                  

Tytuł przelewu: “zamówienie (nazwa przedmiotu lub nazwisko)"

c)płatność z góry za pomocą systemu PayPal. Przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonania płatności drogą elektroniczną

d) płatność gotówką-wyłącznie przy odbiorze osobistym

22. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

23. Klient może anulować swoje zamówienie lub je zmienić, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo

24.Klient może wybrać następujący sposób odbioru zakupionego towaru: Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostarczany naszym transportem pod wskazany adres, bądź odebrany osobiście przez klienta

25.Ceny poszczególnych towarów w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich PLN, obejmują one również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce

26.Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia i nie ulegnie ona zmianie

Reklamacje, zwroty

1.Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827)(Ustawa o prawach konsumenta) osoba składająca zamówienie może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2104 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

2.Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Kupujący morze skorzystać z ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, (wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się pod regulaminem Sklepu)jednak nie jest to obowiązkowe. Towar należy wysłać pod adres: Treefabric Szymon Stefański, ul.Teofila Lenartowicza 27/3, 80-704 Gdańsk

3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę)  niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa o odstąpieniu od umowy

4.Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czau otrzymania rzeczy od Kupujacego lub dowodu jej odesłania.

5.Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemy rzecz niezwłocznie do 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Kupujący jest zobowiązany ponieść koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.Każdy kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji. Kupujacy może złożyć reklamację w formie elektronicznej- za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego pod regulaminem Sklepu, za pośrednictwem poczy elektronicznej na adres sklepu, bądź pocztą na adres Sprzedawcy

7.Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia przedmiotu powstałe w trakcie świadczenia usług dostawczych.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8.W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji sklep Treefabric ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji, poinformuje Kupującego drogą mailową o sposobie załatwienia reklamacji

9.W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego

10.Reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica  w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora osoby kupującej

11.Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar na koszt Sprzedawcy pod wskazany przez niego adres

Prawa autorskie

1.Teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Treefabric oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Z 2000r., Nr80, poz. 904, późn. zm.)

2.Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Treefabric

Postanowienia końcowe

1.Korzystanie ze sklepu internetowego www. Treefabric.eu oznacza akceptację postanowień Regulaminu

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian

3.Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedającego

4.W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z przepisami prawa, zapisy regulaminu nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie regulacje prawne

© 2021 Treefabric